Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności
RODO

Wysyłając wiadomość wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu e-mail przez MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000734107, adres: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pana/Pani wiadomość.
Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do zakończania procesu udzielania odpowiedzi lub przekazania informacji dotyczący zapytań lub informacji zwartych przez Państwa w zapytaniu przesłanym przez formularz kontaktowy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. W każdym czasie możesz się również zwrócić do nas z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania. Wówczas prosimy napisać wiadomość na adres: rodo@mdt.net.pl

Jeżeli w Państwa ocenie dane są przetwarzane nieprawidłowo mają Państwo prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka Prywatności – MDT WADOWSKI spółka komandytowa, prowadzący witrynę internetową: https://www.mdt.net.pl/

§1. Informacje ogólne

1. Administratorem danych jest MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą
w Warszawie, KRS: 0000734107, adres: ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności, (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

5. Dane osobowe podawane w formularzu na landingpage’u są traktowane, jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP.

2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

3. Każda osoba, której dane dotyczą, (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Kontakt z osobą zajmującą się przetwarzaniem danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@…..pl

5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

8. Usługodawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

9. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

1. Witryna https://www.mdt.net.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają, więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam domomentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentuich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a) Konfiguracji serwisu

rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

c) Analiz i badań oraz audytu oglądalności

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą
w USA].

wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez
Cookies:

a. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając
z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

c. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

§4. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:

1. przyjęcia zamówienia, zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług), marketingu bezpośredniego oferowanych usług,
2. naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit.f RODO),
3. prowadzenia wszelkich niezbędnych działań związanych z pełnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa,
4. archiwizacji danych dotyczących zawartych umów, złożonych zamówień oraz zgłaszanych reklamacji,
5. przesyłania odpowiedzi na zgłaszane uwagi, pisma, wnioski, zastrzeżenia, reklamacje,
6. część Twoich danych, takich jak: imię, nazwisko, miejscowość, wizerunek na zdjęciach i materiałach video będzie widoczna dla innych użytkowników strony internetowej oraz mediów społecznościowych.

§5. Informacje o formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
3. Dane osobowych podane w formularzu zapisów są rejestrowane przez Administratora strony w rejestrze (RODO)
4. Osoba, która wypełni formularz zapisów ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

§6. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

§7. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe wynikające z zawartych umów lub przesłanych pism będą przetwarzane przez:

1. okres, przez jaki są świadczone usługi;
2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
3. okres na jaki została udzielona zgoda;
4. okres przez który przepisy prawa mogą obligować podmiot MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

§8. Odbiorcy danych

Państwa dane mogą zostać przekazane:

1. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
2. firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
3. kancelariom prawnym i firmom prawniczym, którym podmiot MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zlecił np. prowadzenie postępowania;
4. portalom społecznościowym, dostawcom płatności, podmiotom zapewniającym nam wsparcie techniczne;
5. lub też innym instytucją np. firmą ubezpieczeniowym współpracującym
z Administratorem;
6. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

§9. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§10. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przez MDT WADOWSKI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie prowadzącego witrynę internetową https://www.mdt.net.pl/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Masz pytania? Napisz do nas, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.

MDT Wadowski sp. k.

ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa